Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 1009/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-06-13

Sygn. akt IV U 1009/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2014r. w S.

odwołania S. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 3 lipca 2013 r. Nr (...)

w sprawie S. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala prawo S. K. do emerytury od 20 czerwca 2013r.

Sygn. akt: IV U 1009/13 UZASADNIENIE

Decyzją z 3 lipca 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.184 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze odmówił S. K. prawa do emerytury wskazując, że ubezpieczony nie udowodnił, iż do dnia 1 stycznia 1999r. osiągnął 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Organ rentowy podniósł, że udowodniony staż pracy w szczególnych warunkach obejmuje okres zatrudnienia od(...). co stanowi (...). Organ rentowy wskazał, że do stażu pracy w szczególnych warunkach nie zaliczono okresu od (...)., gdyż stanowisko pracy „palacz c.o.” nie jest wykazane w przepisach resortowych, na które powołał się pracodawca.

Odwołanie od w/w decyzji złożył S. K. wnosząc o jej zmianę i ustalenie mu prawa do emerytury. W uzasadnieniu odwołania wskazał, że do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach należy zaliczyć cały okres zatrudnienia w (...) Sp. z o.o. w Ż. od (...)., gdzie wykonywał obowiązki palacza kotła c.o. Praca tego rodzaju zaliczana jest do pracy w szczególnych warunkach, dlatego zaskarżona decyzja powinna być zmieniona (odwołanie k.2-3).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie powołując się na przepisy prawa i uzasadnienie zawarte w zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.6-7).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony S. K. w dniu (...). ukończył 60-ty rok życia i wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury (wniosek o emeryturę z 20 czerwca 2013r. k.1 akt emerytalnych). Na podstawie przedłożonych do wniosku dokumentów organ rentowy ustalił, że na dzień 1 stycznia 1999r. ubezpieczony udowodnił staż ubezpieczeniowy w wymiarze 27 lat i 5 dni, przy czym całość stanowią okresy składkowe. Ponadto organ rentowy ustalił, że do dnia 1 stycznia 1999r. ubezpieczony osiągnął staż pracy w szczególnych warunkach w wymiarze 3 lata i 8 dni z tytułu zatrudnienia w Kopalni (...) w K. w okresie od (...). (świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach k.6 akt emerytalnych).

Z uwagi na brak wymaganego ustawą stażu pracy w szczególnych warunkach decyzją z(...). organ rentowy odmówił ubezpieczonemu przyznania emerytury (decyzja z 3 lipca 2013r. k.13 akt emerytalnych).

Ubezpieczony był zatrudniony w (...) Sp. z o.o. w Ż. w okresie od (...). w pełnym wymiarze czasu pracy (świadectwo pracy z 27 grudnia 2001r. - w aktach osobowych ubezpieczonego).

Zgodnie z dokumentacją zawartą w aktach osobowych ubezpieczonego, z chwilą przyjęcia do w/w przedsiębiorstwa ubezpieczony został zatrudniony na stanowisku palacza c.o. (umowa o pracę z (...). - k.2 akt osobowych ubezpieczonego). Na stanowisku tym ubezpieczony był zatrudniony do końca zatrudnienia w w/w przedsiębiorstwie, z tym że na okres od (...)., a zatem na okres 7 miesięcy pracodawca powierzył ubezpieczonemu pracę na stanowisku pomocnika budowalnego (wnioski awansowe na stanowisku palacza c.o. k.8 i 10 akt osobowych, angaże na stanowisku palacza co k.11-16, 18-21, 23-25, 37, 39-42, 44-45, 47 i 49 akt osobowych oraz pisma z (...). i (...). o powierzeniu obowiązków pomocnika budowalnego k.35-36 akt osobowych). Wykonując obowiązki palacza c.o. ubezpieczony pracował w kotłowni i obsługiwał piece typu WC80 ,tj. piece wodne wysokociśnieniowe typu przemysłowego. Piece ogrzewały cały zakład pracy – pomieszczenia produkcyjne i administracyjne, a w okresie letnim ciepła wodę. Była to praca całoroczna, na trzy zmiany. Ubezpieczony posiadał uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi kotłów przemysłowych (zeznania świadka E. C. k.23v-24 – nagranie od minuty 9 do 16 i zeznania ubezpieczonego k.24 – nagranie od minuty 18 do 23 i k.23v – nagranie od minuty 4 do 8, zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych k.7 i 29 akt osobowych).

Ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego (okoliczność niesporna – raport z analizy konta k.8 akt emerytalnych).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie S. K. podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z art.184 ust.1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego w art.32, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy ,tj. w dniu 1 stycznia 1999r. osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz osiągnęli okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art.27 ustawy, a także nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. W myśl przywołanego wyżej art.32 ust.1 i 4 ustawy pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje emerytura w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, a w myśl przywołanego wyżej art.27 ustawy wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynosi co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Zgodnie z §4 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm.) pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A załącznika do rozporządzenia, nabywa prawo do emerytury w w/w wieku jeżeli ma wymagany okres zatrudnienia (co najmniej 25 lat mężczyzna), w tym co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Ponadto zgodnie z §2 ust.1 przedmiotowego rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy wymagało zbadania, czy ubezpieczony spełnia przesłankę wymaganego okresu pracy w szczególnych warunkach. Poza sporem pozostawało bowiem, że ubezpieczony osiągnął wymagany ustawą wiek oraz spełnił przesłankę ogólnego stażu ubezpieczenia. Ubezpieczony podnosił, że posiada 15-letni okres zatrudnienia w szczególnych warunkach, gdyż do okresu tego zaliczyć należy okres zatrudnienia w (...) Sp. z o.o. w Ż. od (...)., gdzie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował na stanowisku palacza c.o. obsługując piece wodne typu przemysłowego. Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd doszedł do przekonania, że stanowisko ubezpieczonego jest zasadne. Z przeprowadzonych dowodów zarówno z dokumentów zawartych w aktach osobowych ubezpieczonego, jak i zeznań świadka oraz samego ubezpieczonego wynika niezbicie, że we wskazanym okresie - z wyłączeniem (...)w (...)., kiedy powierzono ubezpieczonemu obowiązki pomocnika budowlanego - ubezpieczony wykonał pracę palacza kotłów wodnych typu przemysłowego. Konkretnie praca ta wykonywana była w okresie od (...)., a zatem przez 8 lat, 8 miesięcy i 24 dni oraz od (...)., a zatem przez 4 lata i 2 miesiące, co łącznie stanowi 12 lat, 10 miesięcy i 24 dni. Prace nie zautomatyzowane palaczy kotłów wodnych typu przemysłowego zaliczane są do pracy w szczególnych warunkach o czym stanowi wykaz A dział XIV poz.1 załącznika do w/w rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Reasumując, po uwzględnieniu w/w okresu pracy do stażu pracy w szczególnych warunkach obok okresu uznanego przez organ rentowy stwierdzić należało, że ubezpieczony spełnia przesłankę 15 lat pracy w szczególnych warunkach na dzień 1 stycznia 1999r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, że odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie i dlatego na podstawie art.477.14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że S. K. przysługuje prawo do emerytury od (...)., kiedy ubezpieczony ukończył 60-ty rok życia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Chojecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Antoniak
Data wytworzenia informacji: