Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 9/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2017-02-14

Sygn. akt IV U 9/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2017 r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

sekr. sądowy Monika Świątek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2017 r. w S.

odwołania J. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 3 grudnia 2015 r. Nr (...)

w sprawie J. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury pomostowej

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 9/16

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3.12.2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu J. K. prawa do emerytury pomostowej powołując się na okoliczność nieudowodnienia okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszącym co najmniej 15 lat przed dniem 1.01.1999 r. w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19.12.2008 o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965) lub art. 32 i 33 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748). Do pracy w warunkach szczególnych pozwany organ rentowy zaliczył okres od 1.10.2015 r. do 31.10.2015 r. Nie zaliczył natomiast do tej kategorii zatrudnienia okresu pracy od 22.02.1984 r. do 30.06.1985 r. w (...) S. A., ponieważ zakład pracy nie powołał przepisów resortowych. Do tej kategorii zatrudnienia ZUS nie zaliczył również okresów zatrudnienia ubezpieczonego w Miejskim Klubie Sportowym (...) w S. od 1.10.1986 r. do 31.12.1992 r. oraz okresów od 1.01.1993 r. do 31.03.2006 r. ponieważ świadectwo pracy wystawione przez tego pracodawcę nie zawierało przepisów resortowych.

Od decyzji tej odwołanie złożył J. K., który wnosił o jej zmianę i przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej. W odwołaniu ubezpieczony domagał się zaliczenia okresów zatrudnienia w Zakładach (...) na stanowisku formierza, w (...) Fabryce (...) na stanowisku formierza, Odlewni (...) w S. na stanowisku ślusarza konserwatora, Odlewni (...) na kontrakcie zagranicznym na W. na stanowisku odlewnika oraz okresy zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w S., a później po zmianach organizacyjnych w (...) w S. na stanowisku kierowcy operatora maszyn specjalnych.

W odpowiedzi na odwołanie pozwany Oddział ZUS wnosił o jego oddalenie przytaczając argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczony J. K., ur. (...), złożył w dniu 5.11.2015 r. wniosek do pozwanego Oddziału ZUS o przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej. Na podstawie przedłożonych dokumentów organ rentowy uznał za udowodnione okresy składkowe i nieskładkowe w łącznym wymiarze 40 lat, 7 miesięcy i 10 dni, w tym 1 miesiąc pracy w szczególnych warunkach. W oparciu o zebraną dokumentację ZUS, posiłkując się treścią art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych, odmówił wnioskodawcy przyznania prawa do emerytury pomostowej, gdyż ubezpieczony nie udowodnił 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przed 1.01.1999 r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i 33 ustawy emerytalnej. Zaskarżoną decyzją z dnia 3.12.2015 r. odmówił J. K. przyznania prawa do emerytury pomostowej (k. 25 a. e.).

W toku postępowania odwoławczego ubezpieczony sprecyzował roszczenie odnośnie okresów pracy w warunkach szczególnych i załączył świadectwa pracy w warunkach szczególnych wystawione przez trzech byłych pracodawców (k. 8, 9, 10, 11, 12 a. s.). Ubezpieczony wnosił o zaliczenie do pracy w warunkach szczególnych zatrudnienia od 12.11.1973 r. do 30.06.1976 r. w (...) Fabryce (...). Wystawcą świadectwa pracy jest podmiot o nazwie G. (...) Pomp w W.. Ubezpieczony był tam formierzem ręcznym zatrudnionym przy wykonywaniu prac odlewniczych (k. 25v). Następnie podjął zatrudnienie w Odlewni (...) w S. od 6.07.1976 r. na stanowisku formierza ręcznego przy odlewaniu staliwa. Pracę tę wykonywał do 31.01.1984 r. Później ubezpieczony zatrudnił się w Przedsiębiorstwie (...) w K. i od dnia 22.02.1984 r. pracował jako formierz odlewnik na kontraktach zagranicznych na terenie W.. W przedsiębiorstwie tym pracował do 30.06.1985 r. Następnie J. K. podjął zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w S. od dnia 1.10.1986 r. na stanowisku konserwatora- pomocnika rolbisty (umowa o pracę- akta osobowe). Była to umowa o pracę na czas określony do 31.12.1986 r. Następna umowa zawarta już była na czas nieokreślony. Praca ubezpieczonego na tym stanowisku polegała na czyszczeniu lodowiska przy pomocy maszyny czyszczącej firmy (...), która to maszyna była obsługiwana przez operatora i ubezpieczony wykonując pracę związaną z czyszczeniem lodu wyjeżdżał średnio co godzinę na lodowisko. Po oczyszczeniu ze śniegu tafli lodowiska maszyna ta wylewała wodę, która następnie zamrażała się. Po polaniu wodą tafli lodowiska ubezpieczony opuszczał wraz z maszyną teren lodowiska. Wówczas nadawało się ono do użytkowania przez łyżwiarzy. Lodowisko było czynne w okresie od października lub listopada każdego roku do końca marca. Było to kryte lodowisko. Poza okresem, kiedy lodowisko było czynne, ubezpieczony wykonywał inne prace na rzecz swojego pracodawcy. Często też przebywał na urlopach bezpłatnych. Na przełomie 1992 i 1993 roku nastąpiło połączenie dotychczasowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Miejskim Klubem Sportowym (...) S.. Ubezpieczony przeszedł do nowego pracodawcy i wykonywał ten sam rodzaj prac co dotychczas. W angażach płacowych jego stanowisko pracy określano jako: pomocnik rolbisty, kierowca operator maszyn specjalnych bądź też konserwator – pomocnik rolbisty. J. K. na tej maszynie pracował do dnia 24.08.2006 roku. W toku postępowania ubezpieczony dostarczył informację dotyczącą tej maszyny na podstawie źródeł internetowych. Przez cały okres zatrudnienia charakter pracy ubezpieczonego nie zmienił się. Czynności związane z obsługą tej maszyny w czasie dniówki roboczej zajmowały około 20 minut w każdej godzinie pracy (zeznania świadka K. T.). W pozostałym czasie ubezpieczony przebywał na zapleczu lodowiska. Z zakresu czynności nie wynikało, aby miał inne obowiązki, w czasie kiedy nie obsługiwał maszyny zwanej „rolbą” (zakres czynności – akta osobowe k. 13, część C). Były pracodawca ubezpieczonego tj. Miejski Klub Sportowy (...) S. wystawił świadectwo pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (k. 11-12 a. s.). W dokumentach tych zakwalifikowano pracę ubezpieczonego w rozumieniu Wykazu A Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43) w dziale VIII, tj. Transporcie i Łączności, poz. 2, tj. pracę kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t., specjalizowanych, specjalistycznych, pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, pojazdów uprzywilejowanych, trolejbusów i motorniczych tramwajów.

W ocenie Sądu Okręgowego wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyny do czyszczenia lodu nazywanej przez pracowników „rolbą” nie należy do kategorii pracy w szczególnych warunkach w myśl powołanego przez byłego pracodawcę przepisu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. Przepis ten bowiem dotyczy kierowców w transporcie. Maszyna ta nie jest ani pojazdem, ani też ciągnikiem bądź kombajnem w rozumieniu punktu 3 powołanego działu VIII. Nie da ona się zakwalifikować do żadnej z tych kategorii. Niezależnie od tego zwrócić należy uwagę, że jednym z warunków do zakwalifikowania do pracy w szczególnych warunkach jest jej stałe wykonywanie w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowi o tym przepis § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.1983 r. Ubezpieczony będąc operatorem tej maszyny wykonywał swoją pracę w mniejszym wymiarze niż dniówka robocza, skoro obsługiwał ją średnio 20 minut w ciągu godziny, a więc 1/3 dniówki roboczej. Dlatego też, zdaniem Sądu, wyszczególnione przez organ okresy zatrudnienia w MOSiR i Miejskim Klubie Sportowym (...) od 01.10.1986 r. do 31.12.1998 r. nie mogą być zaliczone do kategorii zatrudnienia w szczególnych warunkach. Pozostałe okresy zatrudnienia, które ubezpieczony sprecyzował na rozprawie, tj. praca na stanowisku formierza bądź odlewnika w (...) Fabryce (...), w Odlewni (...) w S. oraz w (...) S.A. w K. podlegają zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych na podstawie przepisów powołanego rozporządzenia dział III, poz. 21, tj. praca formierzy. Sąd dał bowiem wiarę zeznaniom ubezpieczonego, co do rodzaju wykonywanej przez niego pracy oraz uznał za wiarygodne świadectwa pracy wystawione przez tych pracodawców. Suma tych okresów jednakże jest znacznie niższa niż wymagane ustawą o emeryturach pomostowych art. 4 pkt 2 i 5. W związku z tym nie spełnił on przesłanek do uzyskania prawa do emerytury pomostowej powołanej ustawy.

Z tych względów Sąd Okręgowy oddalił dowołanie J. K. na mocy art. 477 14 § 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Żuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Witkowski
Data wytworzenia informacji: