Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 329/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-12-22

Sygn. akt IV U 329/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Jacek Witkowski

Protokolant

stażysta Renata Olędzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2014r. w S.

odwołania T. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 12 marca 2013 r. Nr (...)

w sprawie T. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala wysokość emerytury T. G. na dzień 3 marca 2013r. na kwotę 1244,02 zł.

Sygn. akt IV U 329/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 12 marca 2013r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. przyznał wnioskodawcy T. G. prawo do emerytury od 3 marca 2013r. ustalając jej wysokość na kwotę 1205,63 zł. Przy ustalaniu wysokości emerytury organ rentowy nie uwzględnił okresu zatrudnienia od 21 lipca 1967r. do 26 kwietnia 1968r. oraz od 6 sierpnia 1969r. do 4 sierpnia 1971r. gdyż świadectwo pracy nosi cechy poprawiania.

Od decyzji tej odwołanie złożył ubezpieczony T. G., twierdząc, że dokumenty potrzebne do wyliczenia emerytury od 1995r. znajdowały się w ZUS w aktach rentowych. Nie miał on zatem możliwości ich poprawiania. W postępowaniu o rentę w/w okresy pracy zostały uznane. Wnosił o prawidłowe wyliczenie okresów zatrudnienia (k. 2 a.s.).

W odpowiedzi na odwołanie pozwany organ rentowy wnosił o jego oddalenie, powołując się na argumenty przytoczone w zaskarżonej decyzji oraz wskazując, że odwołanie ubezpieczonego nie wnosi do sprawy żadnych nowych dowodów mających wpływ na zmianę decyzji (k. 3 a.s.).

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Ubezpieczony T. G., ur. (...) złożył wniosek o emeryturę w dniu 20 lutego 2013r. Do ustalenia wysokości emerytury Zakład uwzględnił 22 lata i 4 miesiące okresów składkowych. Wysokość świadczenia wyliczono na kwotę 1205,63 zł. Przy ustalaniu wysokości emerytury organ rentowy nie uwzględnił okresu zatrudnienia od 21 lipca 1967r. do 26 kwietnia 1968r. oraz od 6 sierpnia 1969r. do 4 sierpnia 1971r. wskazując, że świadectwo pracy nosi cechy poprawiania.

Ze świadectwa pracy znajdującego się w aktach rentowych ubezpieczonego wynika, że T. G. był zatrudniony w Zakładach (...) w U. od 21 lipca 1967r. do 26 kwietnia 1968r., powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i ponownie podjął pracę 6 sierpnia 1969r. do 4 sierpnia 1971r. Z zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień w S. wynika, że T. G. pełnił służbę wojskową od 29 kwietnia 1968r. do 26 lipca 1969r. (k. 4, 5 a.r.).

W toku postępowania rozpoznawczego Sąd uzyskał dowód w postaci akt osobowych T. G. dotyczących jego okresu zatrudnienia w Zakładach (...). Z dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych wynika, że T. G. był zatrudniony od dnia 21 lipca 1967r. do 1 sierpnia 1970r.

Ubezpieczony wnosił, aby przy wyliczeniach wysokości należnej mu emerytury zaliczyć okres od 21 lipca 1967r. do 1 sierpnia 1970r., w którym to okresie pracował i odbywał zasadniczą służbę wojskową.

Sąd zobowiązał ZUS do sporządzenia projektu decyzji wyliczającej wysokość emerytury z uwzględnieniem okresu zatrudnienia w Zakładach (...) z uwzględnieniem okresu odbywania służby wojskowej.

Pozwany organ rentowy, wyliczył w projekcie decyzji wysokość emerytury T. G. na kwotę 1244,02 zł (k. 45-48 a.s.). Ta wysokość świadczenia nie kwestionowana przez stronę odwołującą się została uwzględniona w wyroku zmieniającym zaskarżoną decyzję.

W ocenie Sądu Okręgowego odwołanie ubezpieczonego jest zasadne.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS emerytura wynosi:

1) 24% kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, oraz

2) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,

3) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych

- z uwzględnieniem art. 55.

Przy obliczaniu emerytury okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Zdaniem Sądu, dokumenty znajdujące się w aktach osobowych ubezpieczonego, prowadzonych dla niego przez Zakłady (...), dają podstawy do uwzględnienia w wyliczeniach wysokości emerytury, okresu zatrudnienia i odbywania służby wojskowej przez T. G. od 21 lipca 1967r. do 1 sierpnia 1970r.

Uwzględnienie powyższego okresu zatrudnienia powoduje, że do wyliczenia wysokości świadczenia organ rentowy w projekcie decyzji sporządzonej na zlecenie Sądu przyjął (...) miesięcy okresów składkowych, nie zaś, jak w zaskarżonej decyzji (...) miesięcy. Powoduje to, że wyliczona w projekcie decyzji emerytura jest wyższa od emerytury wyliczonej w zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 kpc orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Malewicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Witkowski
Data wytworzenia informacji: