Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 713/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-02-19

Sygn. akt IV U 713/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2014r. w S.

odwołania S. R.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 17 kwietnia 2013 r. Nr (...)

w sprawie S. R.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do emerytury

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala prawo S. R. do emerytury od 17 marca 2013 r.

Sygn. akt: IV U 713/13 UZASADNIENIE

Decyzją z 17 kwietnia 2013r. znak: (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., działając na podstawie art.184 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze odmówił S. R. prawa do emerytury wskazując, że ubezpieczony nie udowodnił, iż do dnia 1 stycznia 1999r. osiągnął 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Organ rentowy wskazał, że do okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach nie zaliczono zatrudnienia w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w okresie od 8 listopada 1976r. do 3 października 1982r., od 11 stycznia 1983r. do 20 kwietnia 1986r. i od 21 maja 1986r. do 31 grudnia 1998r., gdyż nie przedłożono świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach, a w przedłożonym świadectwie pracy z 25 maja 2012r. nie podano charakteru wykonywanej pracy wg rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r., a określając stanowiska pracy nie powołano się na odpowiednie zarządzenia resortowe.

Odwołanie od w/w decyzji złożył S. R. wnosząc o jej zmianę i ustalenie mu prawa do emerytury. W uzasadnieniu odwołania wskazał, że spełnia wszystkie przesłanki prawa od emerytury, w tym przesłankę 15 lat pracy w szczególnych warunkach na dzień 1 stycznia 1999r. Tę ostatnią okoliczność potwierdza wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z 13 sierpnia 2012r. w sprawie IV P 383/12. W wyroku tym Sąd Rejonowy ustalił, że w okresie zatrudnienia w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace polegające na szlifowaniu i polerowaniu narzędzi metalowych, które zaliczane są do prac w szczególnych warunkach (odwołanie k.2-4).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie powołując się na przepisy prawa i uzasadnienie zawarte w zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.5).

W toku procesu – w dniu 31 stycznia 2014r. wpłynęło do akt sprawy pismo procesowe ubezpieczonego wraz ze świadectwem wykonywania pracy w szczególnych warunkach wystawionym w dniu 27 czerwca 2013r. wystawionym przez Syndyka Masy Upadłości (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w S. (pismo procesowe ubezpieczonego i świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach z 27 czerwca 2013r. k.11-12 akt sprawy).

Organ rentowy, któremu doręczono powyższe świadectwo, przedstawił stanowisko komórki merytorycznej ,tj. Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych z 10 lutego 2014r., w którym poinformowano, że świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach z 27 czerwca 2013r. jest wystawione prawidłowo i w związku z tym organ rentowy uznaje, że ubezpieczony udowodnił (z wyłączeniem okresów nieskładkowych w wymiarze 5 miesięcy) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach w wymiarze 21 lat, 4 miesiące i 25 dni (pismo organu rentowego i stanowisko komórki merytorycznej ZUS Oddział S. z 10 lutego 2014r. k.14-15 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony S. R. w dniu (...). ukończył 60-ty rok życia. Uprzednio - w dniu 13 marca 2013r. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury (wniosek o emeryturę z 13 marca 2013r. k.1 akt emerytalnych). Na podstawie przedłożonych do wniosku dokumentów organ rentowy ustalił, że na dzień 1 stycznia 1999r. ubezpieczony udowodnił staż ubezpieczeniowy w wymiarze 26 lat, 5 miesięcy i 15 dni, z czego okresy składkowe wynoszą 26 lat i 15 dni, a okresy nieskładkowe 5 miesięcy. Ponadto organ rentowy ustalił, że do dnia 1 stycznia 1999r. ubezpieczony nie udowodnił 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Nie przedłożył bowiem na tę okoliczność świadectwa wykonywania prac w szczególnych a warunkach, a przedłożone świadectwo pracy z 25 maja 2012r. zawiera w tym zakresie braki formalne.

Z uwagi na brak wymaganego ustawą stażu pracy w warunkach szczególnych decyzją z 17 kwietnia 2013r. organ rentowy odmówił ubezpieczonemu przyznania emerytury (decyzja z 17 kwietnia 2013r. k.11 akt emerytalnych).

Ubezpieczony był zatrudniony w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w okresie od 8 listopada 1976r. do 31 sierpnia 2011r. w pełnym wymiarze czasu pracy (świadectwo pracy z 25 maja 2012r. k.5 akt rentowych ubezpieczonego).

Na przestrzeni zatrudnienia w powyższym przedsiębiorstwie w okresach: od 8 listopada 1976r. do 3 października 1982r., od 11 stycznia 1983r. do 20 kwietnia 1986r. i od 21 maja 1986r. do 31 grudnia 1998r. ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze wykonywał pracę polegającą na szlifowaniu i polerowaniu oprzyrządowania metalowego. Prace te zaliczane są do pracy w szczególnych warunkach w myśl wykazu A Dział III, poz.78 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r. (świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach z 27 czerwca 2013r. - kopia na k.12 akt sprawy i oryginał na k.18 akt emerytalnych, zeznania ubezpieczonego k.19v akt sprawy – nagranie od minuty 3 do 6).

Ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego (okoliczność niesporna).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie S. R. podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z art.184 ust.1 i 2 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego w art.32, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy ,tj. w dniu 1 stycznia 1999r. osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz osiągnęli okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art.27 ustawy, a także nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. W myśl przywołanego wyżej art.32 ust.1 i 4 ustawy pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przysługuje emerytura w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, a w myśl przywołanego wyżej art.27 ustawy wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynosi co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Zgodnie z §4 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz.43 ze zm.) pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A załącznika do rozporządzenia, nabywa prawo do emerytury w w/w wieku jeżeli ma wymagany okres zatrudnienia (co najmniej 25 lat mężczyzna), w tym co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Ponadto zgodnie z §2 ust.1 przedmiotowego rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy wymagało zbadania, czy ubezpieczony spełnia przesłankę wymaganego okresu pracy w warunkach szczególnych. Poza sporem pozostawało bowiem, że ubezpieczony osiągnął wymagany ustawą wiek oraz spełnił przesłankę ogólnego stażu ubezpieczenia. W odwołaniu ubezpieczony podnosił, że posiada 15-letni okres zatrudnienia w warunkach szczególnych na dzień 1 stycznia 1999r. z tytułu zatrudnienia w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.. Następnie już w toku procesu przedłożył na tę okoliczność świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach z 27 czerwca 2013r., które potwierdziło, że ubezpieczony posiada ponad 15 letni okres zatrudnienia w szczególnych warunkach w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (vide: świadectwo z 27 czerwca 2013r. k.18 akt emerytalnych). W ocenie Sądu świadectwo to jest wiarygodnym dowodem w sprawie. Zostało ono również uznane przez organ rentowy (vide: pismo organu rentowego i stanowisko komórki merytorycznej ZUS Oddział S. z 10 lutego 2014r. k.14-15 akt sprawy).

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd uznał, że odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie i dlatego na podstawie art.477.14§2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że S. R. przysługuje prawo do emerytury od (...)., kiedy ubezpieczony ukończył 60-ty rok życia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Chojecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Antoniak
Data wytworzenia informacji: