Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 882/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-07-10

Sygn. akt IV U 882/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Katarzyna Antoniak

Protokolant

stażysta Renata Olędzka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2015r. w S.

odwołania S. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 13 czerwca 2014 r. Nr (...)

w sprawie S. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość emerytury

oddala odwołanie.

Sygn. akt: IV U 882/14 UZASADNIENIE

Decyzją z 13 czerwca 2014r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., po stwierdzeniu że decyzją z 26 lutego 2009r. nieprawidłowo ustalił wysokość emerytury S. M., działając na podstawie przepisów ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczył emeryturę od 1 maja 2011r. ,tj. za okres 3 lat wstecz od daty złożenia wniosku o przeliczenie (decyzja o przeliczenie emerytury z 13 czerwca 2014r. k.115-116 akt emerytalnych).

Odwołanie od w/w decyzji złożył S. M. wnosząc o jej zmianę i wyrównanie mu emerytury od chwili przyznania świadczenia. Wskazał, że zaległość powstała na skutek błędnej decyzji ZUS z 26 lutego 2009r., jak i błędnego wyroku Sądu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie IV U 344/09 (odwołanie k.1 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie powołując się na przepisy prawa i uzasadnienie zawarte w zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.2-3 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczony S. M. (urodzony w dniu (...)) w dniu 29 grudnia 2008r. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z wnioskiem o emeryturę na podstawie art.184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po rozpoznaniu tego wniosku, decyzją z 26 lutego 2009r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. przyznał ubezpieczonemu emeryturę od 3 stycznia 2009r. ,tj. od osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku emerytalnego 60 lat i podjął jej wypłatę w wysokości obliczonej na podstawie art.183 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mimo że korzystniejsza dla ubezpieczonego była wysokość świadczenia obliczona na podstawie art.26 ustawy emerytalnej (decyzja z 26 lutego 2009r. o przyznaniu emerytury k.81-83 akt emerytalnych).

Ubezpieczony odwołał się do powyższej decyzji kwestionując wysokość emerytury i wskazując na nieprawidłowe wyliczenie kapitału początkowego. Wyrokiem z 5 czerwca 2009r. Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie IV U 344/09 oddalił odwołanie ubezpieczonego od decyzji organu rentowego z 26 lutego 2009r. (wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z 5 czerwca 2009r. wraz z uzasadnieniem k.13 i 15 akt IV U 344/09 SO w Siedlcach).

W dniu 26 maja 2014r. ubezpieczony wystąpił z nowym wnioskiem o emeryturę. Po rozpoznaniu tego wniosku, w związku z osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, o którym mowa w art.24 ust.1b ustawy emerytalnej, decyzją z 11 lipca 2014r. organ rentowy przyznał ubezpieczonemu emeryturę od 3 czerwca 2014r. ,tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego, ale zawiesił jej wypłatę wskazując, że kontynuowana będzie wypłata wcześniej przyznanego świadczenia – w wysokości ustalonej decyzją z 13 czerwca 2014r. - jako korzystniejszego (decyzja z 11 lipca 2014r. o przyznaniu emerytury k.7-8 akt emerytalnych za wnioskiem z 26 maja 2014r.).

W/w decyzja z 13 czerwca 2014r., zaskarżona w niniejszym postępowaniu, została wydana po tym, jak organ rentowy – na skutek w/w wniosku ubezpieczonego o emeryturę z 26 maja 2014r. dostrzegł, że wysokość emerytury przyznanej decyzją z 26 lutego 2009r. została ustalona nieprawidłowo – na podstawie art.183 ustawy emerytalnej, zamiast na podstawie korzystniejszej wersji ,tj. na podstawie art.26 ustawy emerytalnej. Organ rentowy przeliczył emeryturę i wypłacił ubezpieczonemu wyrównanie za 3 lata wstecz poczynając od 1 maja 2011r. (decyzja z 13 czerwca 2014r. k.115-116 akt emerytalnych za wnioskiem z 29 grudnia 2008r.).

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie S. M. podlegało oddaleniu.

Okoliczności sprawy są niesporne. Analiza decyzji z 26 lutego 2009r. pokazuje, że organ rentowy nieprawidłowo ustalił wysokość emerytury ubezpieczonego do wypłaty, przyjmując wysokość obliczoną na podstawie art.183 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zamiast na podstawie art.26 powyższej ustawy, na podstawie której wysokość emerytury jest wyższa, a przez to korzystniejsza dla ubezpieczonego (vide: decyzja o przyznaniu emerytury z 26 lutego 2009r. k.81-83 akt emerytalnych za wnioskiem z 29 grudnia 2008r.).

Wypłata emerytury w niższej kwocie była następstwem błędu organu rentowego, który został przez niego dostrzeżony po tym, jak ubezpieczony wystąpił z nowym wnioskiem o emeryturę w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, o którym mowa w art.24 ust.1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wniosek o emeryturę z 26 maja 2014r.) W następstwie powyższego zaskarżoną decyzją z 13 czerwca 2014r. organ rentowy przeliczył ubezpieczonemu emeryturę i podjął jej wypłatę w korzystniejszej wersji, a także wypłacił wyrównanie za okres trzech lat wstecz licząc od 1 maja 2014r.

W ocenie Sądu decyzja organu rentowego jest prawidłowa i brak jest podstaw do jej zmiany poprzez zobowiązanie organu rentowego do wypłaty wyrównania poczynając od chwili przyznania emerytury. Zgodnie z art.133 ust.1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, w który zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydano decyzję z urzędu, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń były następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego. Organ rentowy z urzędu wydał zaskarżoną decyzję (z 13 czerwca 2014r.) i stosownie do powyższego uregulowania – wobec tego, że wcześniej ustalona wysokość emerytury była następstwem błędu organu rentowego, przeliczył emeryturę od 1 maja 2011r. ,tj. 3 lata wstecz od miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wydana została przedmiotowa decyzja.

Powyższe uregulowanie nie daje podstaw do wypłaty wyrównania emerytury poczynając od przyznania świadczenia. Oceny tej nie zmienia fakt, że ubezpieczony odwoływał się od decyzji z 26 lutego 2009r. Błąd ten nie został wówczas dostrzeżony, ani przez organ rentowy, ani przez Sąd w sprawie IV U 344/09.

Mając to na uwadze na podstawie art.477 14§1 kpc odwołanie ubezpieczonego podlegało oddaleniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Żuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Antoniak
Data wytworzenia informacji: