Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 1344/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2015-12-07

Sygn. akt IV U 1344/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSO Elżbieta Wojtczuk

Protokolant

sekr. sądowy Anna Wąsak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2015r. w S.

odwołania F. G. - opiekuna prawnego całkowicie ubezwłasnowolnionej A. G. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 21 października 2014 r. Nr (...)

w sprawie F. G. - opiekuna prawnego całkowicie ubezwłasnowolnionej A. G. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o prawo do renty socjalnej

zobowiązuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. do wydania decyzji w terminie 30 dni w przedmiocie wniosku z dnia 30 września 2014 roku o prawo do renty socjalnej dla A. G. (1).

Sygn. akt IV U 1344/14

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 21 października 2014 r. znak: (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. działając na podstawie art. 149 § 3 kpa w zw. z art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe odmówił wszczęcia postępowania w sprawie ponownego ustalenia prawa do renty socjalnej dla córki A. G. (1), wskazując, że F. G. nie złożył aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia córki A. G. (1).

Od powyższej decyzji odwołanie złożył F. G. wnosząc o zobowiązani organu rentowego do przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do renty socjalnej dla córki A. G. (1) (odwołanie k. 1).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, powołując się na argumentację wyrażoną w zaskarżonej decyzji, jak również podnosząc, ze wniosek został złożony przez osobę nie będąca stroną (odpowiedź na odwołanie k. 2-3).

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Decyzją z dnia 11.10.2013 r. organ rentowy przyznał A. G. (1) prawo do renty socjalnej do dnia 30 września 2014 r. (decyzja k. 10 a.r.). Dnia 18 lipca 2014 r. organ rentowy wysłał do ubezpieczonej A. G. (1) zawiadomienie, że prawo do renty socjalnej zostanie wstrzymane od 01.10.2014 r. oraz wskazał warunki jakie muszą być spełnione, aby to prawo zostało przedłużone (zawiadomienie k. 13).

W dniu 30 września 2014 r. do organu rentowego wpłynął wniosek podpisany przez F. G. – ojca ubezpieczonej, w którym zawarty został wniosek o ustalenie prawa do renty socjalnej dla A. G. (1) na dalszy okres. Jednocześnie F. G. powiadomił organ rentowy w niniejszym piśmie, iż toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie A. G. (1) przez Sądem Okręgowym w Siedlcach w sprawie I Ns 123/13 i załączył opinię sądowo-psychiatryczną przeprowadzoną w tej sprawie (wniosek k. 14, zaświadczenie k. 15, opinia k. 16-19 a.r.). Organ rentowy potraktował F. G. jako osobę uprawnioną do wniesienia wniosku o przedłużenie prawa do renty socjalnej dla A. G. (1) i zobowiązał go do nadesłania w terminie do 20.10.2014 r. aktualnego zaświadczenia dotyczącego stanu zdrowia A. G. (1) pouczając, że w przypadku nie złożenia żądanego dokumentu zostanie wydana decyzja o odmowie wszczęcia postępowania (wezwanie k. 21 a.r.). W odpowiedzi na powyższe F. G. pismem z dnia 17.10.2014 r. poinformował organ rentowy, iż dnia 8.10.2014r. zapadło orzeczenie w sprawie o ubezwłasnowolnienie A. G. (1) uwzględniające jego żądanie, ale orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne (pismo k. 23 a.r.).

Decyzją z dnia 21 października 2014 r. organ rentowy odmówił wszczęcia postępowania w sprawie ponownego ustalenia prawa do renty socjalnej dla A. G. (1) (decyzja k. 24 a.r.).

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd uznał, iż odwołanie zostało wniesione w związku z niewydaniem przez organ rentowy decyzji w przedmiocie wniosku z dnia 30.09.2014 r. o prawo do renty socjalnej dla A. G. (1).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobie pełnoletniej, dlatego sformułowanie „przedstawiciel ustawowy” w tym przepisie nie jest tożsame z przedstawicielem ustawowym małoletniego (rodzicem), ale chodzi o osoby uprawnione do działania w imieniu osoby ubiegającej się o to prawo, w tym opiekuna prawnego dla całkowicie ubezwłasnowolnionego, który chciałby uzyskać takie prawo. W dacie 30 września 2014 r. kiedy to został złożony wniosek o rentę socjalną dla A. G. (1) przez F. G., A. G. (1) nie była ubezwłasnowolniona, miała zatem pełną zdolność do czynności prawnych. Organ rentowy mając taki wniosek powinien zatem w trybie § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.10.2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe zwrócić się do A. G. (1) o podpisanie wniosku złożonego dnia 30 września 2014 r. albo do złożenia pełnomocnictwa upoważniającego F. G. do działania w jej imieniu oraz do złożenia aktualnego zaświadczenia o swoim stanie zdrowia. Powyższe nie zostało wykonane przez organ rentowy, tylko F. G. został potraktowany jako wnioskodawca, wszystkie pisma zostały kierowane do niego. Z tego tytułu w ocenie Sądu nie można wyprowadzać negatywnych skutków dla A. G. (1), jak to uczynił organ rentowy. Ponadto zgodnie z § 2 tego rozporządzenia organy rentowe udzielają informacji, w tym wskazówek i wyjaśnień, w zakresie dotyczącym warunków i dowodów wymaganych do ustalania świadczeń. Zatem mając informacje, że w Sądzie Okręgowym w Siedlcach toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie A. G. (1) powinien powiadomić F. G., że nie jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o rentę socjalną dla córki bez udzielonego mu pełnomocnictwa przez córkę, a gdy udzielenie pełnomocnictwa z uwagi na stan psychiczny A. G. nie byłoby możliwe, aby wstąpił w sprawie o ubezwłasnowolnienie o ustanowienie dla A. G. (1) doradcy tymczasowego w trybie art. 548 kpc, który mógłby reprezentować jej interesy. Mając taką wiedzę organ rentowy mógł również wydłużyć prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o prawo do renty socjalnej dla A. G. (1) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o ubezwłasnowolnienie wymienionej, tak aby umożliwić F. G. jako opiekunowi prawnemu do działania w imieniu córki. Nie realne było bowiem zobowiązywanie F. G. do uzupełnienia braków wniosku o rentę socjalną, gdyż nie miał on dostępu do dokumentacji lekarskiej córki i nie mógł uzyskać od lekarza prowadzącego aktualnego zaświadczenia o jej stanie zdrowia. Powyższe wskazuje zatem, iż decyzja organu rentowego z dnia 21.10.2014 r. o odmowie wszczęcia postępowania była błędna. Wadliwe postępowanie organu rentowego nie może wpływać negatywnie na prawa A. G. (1). Obecnie wobec zakończenia postępowania w sprawie I Ns 123/13 i ustanowienia F. G. opiekunem prawnym dla całkowicie ubezwłasnowolnionej A. G. (1), będzie on uprawniony do działania w imieniu córki i uzyskania niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozpoznania wniosku z dnia 30.09.2014 r.

Z uwagi na powyższe Sąd zobowiązał organ rentowy do wydania w terminie 30 dni decyzji w przedmiocie wniosku z 30.09.2014 r. o prawo do renty socjalnej na podstawie art. 477 14 § 3 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Żuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Wojtczuk
Data wytworzenia informacji: