Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 1120/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2014-04-29

Sygn. akt IV U 1120/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2014r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

SSR del. Elżbieta Wojtczuk

Protokolant

st. sekr. sądowy Dorota Malewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2014r. w S.

odwołania A. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

z dnia 29 lipca 2013 r. Nr (...), (...)- (...)

w sprawie A. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że ubezpieczona A. S. w okresie od 01 kwietnia 2013r. do 30 kwietnia 2013r. podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

Sygn. akt IV U 1120/13

UZASADNIENIE

Decyzją nr (...) z dnia 29 lipca 2013 r. znak: (...)Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. na podstawie art. 38 w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust.2, art. 14 ust.1 i ust.2, art. 17 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stwierdził, że z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr (...) dokonanego przez Wójta Gminy C. ubezpieczona A. S. podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 01.11.2007 r. do 30.04.2009 r., od 01.06.2009 r. do 31.05.2012 r., od 04.03.2013 r. do 31.03.2013 r. i od 01.05.2013 r. do nadal oraz nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresie od 01.05.2009 r. do 31.05.2009 r., od 01.06.2012 r. do 30.06.2012 r., od 25.09.2012 r. do 03.03.2013 r., od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r. Organ rentowy wskazał, że ubezpieczona nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w kwietniu 2013 r., bowiem nie opłaciła w terminie składki chorobowej za miesiąc kwiecień a organ rentowy nie wyraził zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc kwiecień 2013 r. po terminie.

Odwołanie od wymienionej decyzji złożyła ubezpieczona A. S. wnosząc o zmianę zaskarżonej decyzji i ustalenie, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczona zarzuciła w treści odwołania błędne zastosowanie przez organ rentowy art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, polegające na odmówieniu jej zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc kwiecień 2013 r. po terminie (odwołanie k.2-4).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie powołując się na przepisy prawa i uzasadnienie zawarte w zaskarżonej decyzji (odpowiedzi organu rentowego na odwołanie 22-23).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

A. S. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) języków obcych z siedzibą w C. od dnia 01 listopada 2007 r. (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – akta organu rentowego k. 1). Ubezpieczona opłacała składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w okresach od dnia 01.11.2007 r. do 30.04.2009 r., od 01.06.2009 r. do 31.05.2012 r., od 04.03.2013 r. do 31.03.2013 r. i od 01.05.2013 r. do nadal (okoliczności niesporne). Ubezpieczona nie opłaciła w terminie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w okresach: maj 2009 r., czerwiec 2012 r. od 25.09.2012 r. do 03.03.2013 r., kwiecień 2013 r.

Ubezpieczona w swoim odwołaniu kwestionuje jedynie okres wskazany przez organ rentowy jako okres niepodlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu za miesiąc kwiecień 2013r.

Ubezpieczona w dniu 6 czerwca 2013 r. wystąpiła do organu rentowego o wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc kwiecień 2013 r., wskazując, iż nie opłaciła składki w terminie przez pomyłkę, ze względów rodzinnych, opłaciła składkę jak tylko się dowiedziała o swoim błędzie i załączyła do wniosku potwierdzenia zapłaty (k.1-2 -akt organu rentowego). Pismem z dnia 19 czerwca 2013 r. organ rentowy poinformował A. S. o tym, że jej wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie został rozpoznany negatywie (pismo z dnia 19.06.2013 r. k.6 akt organu rentowego). Następnie pismem z dnia 28 czerwca 2013 r. ubezpieczona złożyła kolejny wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc kwiecień 2013 r. po terminie, wskazując iż nie opłaciła składki w terminie z uwagi na błędną informację uzyskaną w ZUS O/S. Inspektorat w M.. Ubezpieczona wskazała, że przed porodem była w Inspektoracie ZUS w M. w celu uzyskania informacji, jakie dokumenty są wymagane dla uzyskania zasiłku macierzyńskiego. Wówczas dowiedziała się jakie dokumenty ma dostarczyć, jak również uzyskała informację, iż w okresie urlopu macierzyńskiego jest zobowiązania do opłacania tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Błąd ubezpieczonej polegał na tym, że źle zinterpretowała powyższą informację, że za miesiąc kwiecień ma również zapłacić tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (wniosek z dnia 28.06.2013 r. k.5 akt organu rentowego).

Ubezpieczona urodziła dziecko 26 kwietnia 2013 r. i po porodzie jej mąż składał do organu rentowego wniosek o zasiłek macierzyński i wówczas nie poinformowano go o konieczności zapłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc kwiecień 2013 r.

W związku z tym, że organ rentowy nie wydał żadnej decyzji w tym przedmiocie przez dłuższy czas, ubezpieczona na początku czerwca 2013 r. zaczęła dzwonić do organu rentowego, i wówczas dowiedziała się, że nie jest opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc kwiecień 2013 r. Po uzyskaniu tej informacji wystąpiła z wnioskiem z dnia 6 czerwca 2013 r. o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie i ją opłaciła.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i ustalony stan faktyczny nie jest sporny.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

W ocenie Sądu Okręgowego odwołanie ubezpieczonej od zaskarżonej decyzji z dnia 29 lipca 2013 r. zasługuje na uwzględnienie.

Kwestią sporną w przedmiotowej sprawie pozostaje jedynie okoliczność, czy organ rentowy zasadnie odmówił ubezpieczonej wyrażenia zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc kwiecień 2013 r. po terminie. Bezspornym jest bowiem, że ubezpieczona składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc kwiecień 2013 r. uregulowała dnia 05.06.2013 r., czyli 26 dni po terminie (składka powinna być bowiem uregulowana do 10 maja 2013 r.).

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie.

Jak wynika z materiału dowodowego ZUS nie wyraził zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc kwiecień 2013 r. po terminie dlatego, że wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie ma charakter szczególny i powinno być stosowane w wyjątkowych sytuacjach tj. np. przerwa w komunikacji, nagła obłożna choroba, powódź, pożar, inne działania siły wyższej, zdarzenia losowe, niekiedy wyjątkowo brak środków, jeśli jest to pojedynczy przypadek (k. 6 akt organu rentowego). Według organu rentowego okoliczności wskazywane przez ubezpieczoną nie stanowią uzasadnionego przypadku, stanowiącego o przesłance do zastosowania instytucji wyrażenia zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

W ocenie Sądu za nietrafne należy uznać stanowisko organu rentowego uzasadniające odmowę wyrażenia zgody na opłacenie składki za kwiecień 2013 r. po terminie tym, że okoliczności wskazane przez ubezpieczoną w wniosku nie są okolicznościami szczególnymi, jak również tym, że ubezpieczona jest przedsiębiorcą, od której należy wymagać większej staranności i powinna w związku z tym zdawać sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie chorobowe jest kontunuowanie, gdy składki na to ubezpieczenie opłacane są w ustawowym terminie. Powyższy argument nie ma żadnego znaczenia.

Każdy, bowiem wniosek musi być rozpatrzony przez organ rentowy indywidualnie w aspekcie przyczyn, które przekroczenie konkretnego terminu spowodowały. W przedmiotowej sprawie należy mieć na uwadze, iż ubezpieczona urodziła pierwsze dziecko (...)r., nigdy wcześniej zatem nie ubiegła się o zasiłek macierzyński, ani nawet w okresie ciąży nie korzystała z zasiłku chorobowego. Ubezpieczona po porodzie była osłabiona, ciągle zajmowała się noworodkiem, wniosek o zasiłek macierzyński do organu rentowego składał jej mąż, bo ona zajmowała się dzieckiem. Przed porodem ubezpieczona była w ZUS-ie celem uzyskania informacji jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku macierzyńskiego. Nie uzyskała wówczas informacji, że za kwiecień 2013 r. powinna zapłacić składkę na ubezpieczenie chorobowe, poinformowano ją, że będąc na zasiłku macierzyńskim powinna opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczona źle zinterpretowała powyższą informację, i uznała, że skoro urodziła dziecko 26 kwietnia 2013r. to za kwiecień jest zobowiązana zapłacić tylko składkę zdrowotną co znajduje potwierdzenie w potwierdzeniu przelewu z dnia 09.05.2013 r. (k.3 akt organu rentowego). Nie budzi zatem wątpliwości, że gdyby ubezpieczona nie była w błędzie, to zapłaciłaby również w terminie składkę na ubezpieczenie chorobowe. Na powyższe niewątpliwie mogła mieć wpływ sytuacja osobista w jakiej ubezpieczona znajdowała się wówczas tj. oczekiwanie na poród i pierwszy okres po porodzie związany z opieką na pierwszym dzieckiem. Ubezpieczona w związku z tym, że przedłużał się okres związany z wydaniem decyzji przez organ rentowy o przyznaniu jej prawa do zasiłku macierzyńskiego, zaniepokojona powyższym zaczęła na początku czerwca 2013 r. dzwonić na infolinię organu rentowego dopytując się o złożony wniosek, wówczas dopiero dowiedziała się, że powinna opłacić składkę za kwiecień 2013 r. na ubezpieczenie chorobowe, co niezwłocznie w dniu 5 czerwca 2013 r. uczyniła.

Ustawa w art. 14 ust. 2 pkt 2 posługuje się pojęciem uzasadnionego przypadku. Nie wymaga aby był to przypadek szczególnie uzasadniony, czy aby były to wyjątkowe okoliczności. Nie uzależnia też wyrażenia zgody od braku winy po stronie wnioskodawcy. Ustawa wymaga jedynie aby był to przypadek uzasadniony, czyli taki, który obiektywnie usprawiedliwia i tłumaczy dlaczego składka nie została zapłacona w terminie (tak również Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 28 czerwca 2013r., III AUa 1537/12). Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy należy dojść do przekonania, że w odniesieniu do wnioskodawczyni zaistniał uzasadniony przypadek pozwalający na wyrażenie zgody na opłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe za kwiecień 2013r. po terminie.

W konsekwencji należy uznać, że ubezpieczona podlegała ubezpieczeniu chorobowemu również w okresie od 01.04.2013 r. do 30.04.2013 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 kpc orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Chojecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Wojtczuk
Data wytworzenia informacji: